แบบฝึกหัด

1  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
              ก.    สิ่งแวดล้อม  หมายถึง  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
              ข.    สิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา
              ค.   สิ่งแวดล้อม  หมายถึง  สิ่งที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์
              ง.   สิ่งแวดล้อม  หมายถึง   สิ่งที่มีชีวิต ได้แก่  คน  สัตว์   และ  พืช
2.   ข้อใดคือประเภทของสิ่งแวดล้อม
              ก.  กายภาพ และ ชีวภาพ
              ข.  มีชีวิต  และ  ไม่มีชีวิต
              ค.  รูปธรรม  และ  นามธรรม
              ง.   เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ มนุษย์สร้างขึ้น 
3.   คุณสมบัติของสิ่งแวดล้อมข้อใดไม่ถูกต้อง
              ก.   สิ่งแวดล้อมไม่อยู่โดดเดี่ยวในธรรมชาติ
              ข.   สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
              ค.    สิ่งแวดล้อมจะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นระบบ
              ง.   สิ่งแวดล้อมมีความแข็งแกร่งและทนทานเหมือนกัน
 4.   ข้อใดหมายถึงอาชีพขั้นปฐมภูมิ
             ก.   ค้าขาย
             ข.   บริการ
             ค.   เพาะปลูก
             ง.   ทำเหมืองแร่
5.   แหล่งพลังงานปฐมภูมิหมายถึงข้อใด
              ก.   น้ำมัน
              ข.   ถ่านหิน
              ค.   ปิโตรเลียม
              ง.   แสงอาทิตย์
6.   พลังงานในข้อใดสามารถนำมาใช้ในเชิงการค้าได้
              ก.   น้ำ
              ข.   มูลสัตว์
               ค.   ปิโตรเลียม
              ง.   ผลผลิตทางการเกษตร
7.   ชานอ้อย   แกลบ    มูลสัตว์    เป็นพลังงานประเภทใด
              ก.   พลังงานหลัก
              ข.   พลังงานสิ้นเปลือง
               ค.   พลังงานหมุนเวียน
             ง.   พลังงานที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
8.   กลุ่มประเทศในข้อใดที่มีสัดส่วนความต้องการใช้พลังงานสูงสุด
              ก.    กลุ่มยุโรป
              ข.   กลุ่มเอเชีย
              ค.   กลุ่มอเมริกาเหนือ
              ง.    กลุ่มตะวันออกกลาง
9.   พลังงานที่พบมากที่สุดในประเทศไทย คือข้อใด
               ก.    ถ่านหิน
              ข.    นิวเคลียร์
              ค.    ปิโตรเลียม
              ง.    ก๊าซธรรมชาติ
10.  วันรวมพลังไทย ลดใช้พลังงาน   หมายถึงข้อใด
             ก.   1   มิถุนายน   2548
             ข.   5   มิถุนายน   2549
             ค.   1   มิถุนายน   2550
             ง.    5   มิถุนายน   2550