คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา    
      ศีกษาและฝีกท้กษะการใช้ประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์วิจารณ์ประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการอ่านการฟัง และการดู การเขียน แสดงทรรศนะ การเขียนบันทึกที่จำเป็นในงานอาชีพ การเขียนโน้มน้าวใจ การเขียนบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ การพูดในที่ประชุมชนและในงานของสังคม การศึกษาวรรณคดี และวรรณกรรมที่เสริมสร้างและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ