แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน

โครงการสอน

2201-1015

เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

หน่วยการเรียน

รายการสอน

คาบการเรียน

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

รวม

1

 

 

 

 

 

1. ความต้องการและความจำเป็นทางเศรษฐกิจ

1.1      ความหมายของคำว่าเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

1.2      ลักษณะความต้องการของผู้บริโภค

1.3      ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของผู้บริโภค

1.4      สิ่งที่ใช้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

1.5      ความจำเป็นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค

 

 

 

 

-

 

 

2

 

2

2. บริการที่ธุรกิจและรัฐให้แก่ผู้บริโภค

2.1 ความหมายของบริการ ธุรกิจ และรัฐ

2.2 ความแตกต่างระหว่างบริการที่ธุรกิจและรัฐให้แก่ผู้บริโภค

2.3 ประเภทของบริการที่ธุรกิจให้แก่ผู้บริโภค

2.4 ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริการของธุรกิจ

2.5 ประเภทของบริการที่รัฐให้แก่ผู้บริโภค         

2.6 ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากบริการของธุรกิจ

4

-

4

3

3. หลักการซื้อ

3.1 ความจำเป็นในการซื้อ

3.2 หลักในการซื้อ

3.3 วิธีการจัดซื้อ

3.4 ข้อคิดก่อนซื้อ

3.5 เหตุจูงใจซื้อที่แตกต่างกัน

3.6 สาเหตุการเสียเปรียบผู้ขายบางประการ

3.7 อันตรายบางอย่างที่ผู้บริโภคพึงระวัง

4

-

4

 

 

 

 

หน่วยการเรียน

รายการสอน

คาบการเรียน

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

รวม

4

 

 

 

 

 

4. การเลือกซื้อสินค้าเฉพาะอย่าง

4.1 หลักการเลือกซื้ออาหาร

4.2 หลักการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย

4.3 หลักการเลือกซื้อเครื่องนุ่งห่ม

4.4 หลักการเลือกซื้อยารักษาโรค

4.5 หลักการเลือกซื้อเครื่องใช้ในบ้าน

4

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5. สินเชื่อสำหรับผู้บริโภค

5.1 ความหมายของสินเชื่อในแง่เศรษฐศาสตร์

5.2 สาเหตุที่ผู้บริโภคใช้สินเชื่อ

5.3 ประเภทสินเชื่อของผู้บริโภค

5.4 เงื่อนไขเวลาในการให้สินเชื่อ

5.5 ผลของสินเชื่อสำหรับผู้บริโภค

4

 

 

 

 

-

 

 

 

 

4

 

 

6

 

 

 

 

 

6.  การวางแผนการใช้จ่ายเงิน

6.1  ความหมายของการวางแผนการใช้จ่ายเงินของผู้บริโภค

6.2  ความจำเป็นในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของผู้บริโภค

6.3  หลักเกณฑ์ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของผู้บริโภค

6.4  การจัดทำงบประมาณ

6.5  ประโยชน์ของการทำงบประมาณ

6.6  แนวทางและวิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณ

 

4

 

 

 

-

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน

รายการสอน

คาบการเรียน

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

รวม

7

 

 

 

 

 

7. การออมทรัพย์และการลงทุน

7.1  ความหมายของการเงินออม

7.2  ความหมายของการออมทรัพย์

7.3  ประเภทการออมทรัพย์และหลักการออมทรัพย์

7.4  ปัจจัยที่มีผลต่อการออมทรัพย์

7.5  ประโยชน์ของการออมทรัพย์

7.6  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกสถาบันเพื่ออมทรัพย์

7.7  ความหมายของการลงทุน

7.8  ประเภทของการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน

7.9  การลงทุนรูปแบบต่าง ๆ และข้อพิจารณาก่อนการลงทุน

7.10 ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ราบรื่นต่อการลงทุน

7.11 ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนกับการออม

4

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

8.  การประกันภัย

8.1  ความหมายของการประกันภัย

8.2  ศัพท์ทางการประกันภัย

8.3  ประเภทของการประกันภัย

8.4  กฎว่าด้วยจำนวนมากที่นำมาใช้ในการประกันภัย

8.5  กฎแห่งการเฉลี่ย

8.6  การประกันชีวิต

8.7  การประกันอัคคีภัย

8.8  การประกันรถยนต์

4

 

 

 

 

-

 

 

 

 

4

 

 

9

 

 

9.  ปัญหาเศรษฐกิจของผู้บริโภคและแนวทางแก้ไข

9.1  ความหมายของคำว่าปัญหาเศรษฐกิจ

9.2  ประเภทปัญหาเศรษฐกิจของผู้บริโภค

9.3  ปัญหาเศรษฐกิจส่วนรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้บริโภค

9.4  แนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของผู้บริโภค

4

-

 

 

4

 

สอบปลายภาค

2

 

2

 

รวม

 

 

36