คำอธิบายรายวิชา

     คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสภาพ การบำรุงรักษา การแก้ไขข้อขัดข้อง และการปรับแต่งเครื่องยนต์ ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริการ