ตัวชี้วัดรายวิชา/ผลการเรียนรู้

51-54           เกรด 1
55-59           เกรด 1.5
60-64           เกรด 2
65-69           เกรด 2.5
70-74           เกรด 3
75-79           เกรด 3.5
80-ขึ้นไป      เกรด 4