คำอธบายรายวิชา

     ศึกษาและปฺฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงานชนิดต่าง ๆ การพิมพ์สัมผัสเพื่อเพื่มทักษะความเร็วความแม่นยำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิธีคำนวฯคำ การผลิตเอกสารต่าง ๆ การแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ การบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานตลอดจนมีเทคนิคท่ดีในการผลิต