ตัวชี้วัดรายวิชา/ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายหน่วยเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ
  2. เลือกซื้อสินค้าและบริการ และใช้สินเชื่อสำหรับผู้บริโภค
  3. วางแผนการใช้จ่ายเงิน การออม และการลงทุน
  4. วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจและหาแนวทางแก้ไข