แผนการวัดและประเมินผล

     
                         คะแนน              เกรด
                       80 - 100                4Laughing
                       75 - 79                3.5
                       70 - 74                3
                       65 - 69                2.5
                       60 - 64                2
                       55 - 59                1.5   
                       50 - 54                1
             Cry      0 - 49                0