จุดประสงค์รายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

      1.  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
      2.  สามารถนำความรุ้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
      3.  มีความตระหนัก และมีกิจนิสัยที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม