ผลงาน

ผลงานทั่วไป

๑.เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหาร และจัดการเรียนการสอน ณ.โรงเรียนกุสุมภ์เทคโนโลยี วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๒.เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคการสร้างรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกุสุมภ์เทคโนโลยี ณ.โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยาวันที่ ๒๒ กรกฎาคม๒๕๕๓

๓.เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคการสร้างรถประหยัดพลังงานให้คณะครูโรงเรียนปากเกร็ด ณ.โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
๔.ออกแบบและสร้างเครื่องออกสลากกาชาดให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๓

 
                                       
                                     ส่งมอบเครื่องออกสลากกาชาดจ.พระนครศรีอยุธยาปี๒๕๕๓


ผลงานระดับนานาชาติ

๑.ส่งเสริมและสอนให้นักเรียนสร้างรถประหยัดพลังงานส่งเข้าแข่งขันรายการWORLD ECO CAR GRAND PRIX IN THAILAND 2008 ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับ ๑ (ประเภททีมจากประเทศไทย)

๒.ส่งเสริมและสอนให้นักเรียนสร้างรถประหยัดพลังงานส่งเข้าแข่งขันรายการ 2008 WORLD ELECTRIC VCHICLC CHALLENGE IN SUGO ณ.ประเทศญี่ปุ่นได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับ ๑

๓.ส่งเสริมและสอนให้นักเรียนสร้างรถประหยัดพลังงานส่งเข้าแข่งขันรายการWORLD ECO CAR GRAND PRIX IN THAILAND 2011 ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับ 4

๔.ส่งเสริมและสอนให้นักเรียนสร้างรถประหยัดพลังงานประเภท พลังงานแสงอาทิตย์ส่งเข้าแข่งขันราย ShellEco-marathon Asia 2011 ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับ ๑ ณ.ประเทศมาเลเซีย
รถพลังงานแสงอาทิตย์