ประวัติครูผู้สอน

นายประยุทธ ภาคบัว

แผนกช่างยนต์
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
ชอบสี แดง