ผลงาน

WinkประวัติการทำงานWink

 

                ได้เข้ามารับหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550  จนถึงปัจจุบัน  รวมเวลา   4  ปี   8  เดือน

                ปัจจุบันทำการสอนระดับชั้น ปวช. และ ปวส.

                วิชาที่สอนและเคยสอน

  1. วิชา  การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
  2. วิชา  การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
  3. วิชา  โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
  4. วิชา  ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
  5. วิชา  ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
  6. วิชา  การสร้างเว็บเพจ
  7. วิชา  เทคโนโลยีสำนักงาน
  8. วิชา ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
  9. วิชา โครงการ
  10. วิชา  โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ