ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บครูชน
 
 สวัสดีปีระกา 2561 ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ดั่งใจคิด  คิดเงินขอให้ใด้เงิน คิดทองขอให้ใด้ทอง  สุขภาพจิต สุขภาพใจ แข็งแรง รํ่ารวย รํ่ารวย สาธุ สาธุ   
                                                             
                                                         ชน  โพิ์ศรี  แผนกเทคนิคพื้นฐาน                       
     
                                                                      ทุกคนมีสิทธิ์ฝัน และทําฝันนั้นให้เป็นจริง       
                                                             
                                            แข่งขันทักษะครั้งที่ 29  
                          2557 
                                    
                                                                   อี-เทค ชลบุรี 

 

                                              
 
                                                                                                                               

                                                              
                                                                                                                        
                                    
                                                                        
                                                         
                                        

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
  


ดร.สมจิตร ศิริเสนา

ผู้ได้รับใบอนุญาต 

พตท.สงวนศักดิ์ พัชรวิชญ์ ผู้จัดการ               

อ.วันชัย จันทร์วงศ์
ที่ปรึกษา

อ.อดิศักดิ์ สงค์ประเสริฐ
ผอ.วิทยาลัยฯ 

อ.กิตติพงษ์ ภาคกาย
รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ 

อ.นิพนธ์ ลําเจียก
รอง ผอ.ฝ่ายส่งเสริม 

อ.นพพร  ลออเอี่ยม
รองผอ.ฝ่ายแผนฯ 

อ.รัชรินทร์ สงค์ประเสริฐ
รอง ผอ.ฝ่ายการเงิน 

อ.พิมล ปัญญาทรง
รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ 

ดร.เติมชัย ธรรมรัศมี
ผู้จัดการบริษัทเทคโนโลยี่สารสนเทศ                                  หัวหน้าแผนก สายช่างอุตสาหกรรม


                                                                  
 
       อ.ชน  โพธิ์ศรี                                                                อ. ประยุทธ  ภาคบัว
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน                                                     หัวหน้าแผนกช่างยนต์
 
                                                               
     อ. วาสนา จิตรีญาติ                                                        อ. สถิตย์  จิ๋วสกุล                                        
 หน้าแผนกช่างไฟฟ้า-อิเลคทรอนิค                                   หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน                                  
 
                             


                                       หัวหน้าแผนก สายบริหารธุรกิจ


                                             

อ. สมบูรณ์ สุุขวาศรี                     อ.หรรษา แต่งวงศ์วาฬ                 อ.รัชดาวรรณ เหล่าศิริวัฒนา
หัวหน้าแผนกเลขานุการ                หัวหน้าแผนกการบัญชี              หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ


                                             

อ.นิภา หรรษคุณาชัย                       อ.ปราณี ผิวหอม                        อ.รุ่งทิพย์ สืบรักษาตระกูล
หัวหน้าแผนกคอมพิวรตอร์                หัวหน้าแผนกการตลาด            หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสําพันธ์  

          
 ข่าว   1อําเภอ1ทุน ครั้งที่3  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ.. จากฝ่ายวิชาการ
         คลิกดูรายละเอียด  หรือดูรายละเอียดได้ในหัวข้อข่าว ด้านล่าง      
ข่าว   คะแนนเก็บออกเเล้ว  คลิกที่นี่    หรือดูได้ที่หมวดข่าว  

Hotels2thailand.comกิจกรรม

หัวหน้าแผนก ช่างอุตสาหกรรม และ บริหารธุรกิจ

เกี่ยวกับครูผู้สอน

แบบประเมินตัวเอง

ปันเทิงทั่วโลก ด้วบ YOUTUBE

บทความล่าสุด

การประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ครูผู้สอน ผู้บริหาร สถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
สร้างโดย : ATCC
โครงการเสริมสร้างวินัยในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ให้กับนักศึกษาชั้น ปวช. สาขาช่างยนต์ โดย จ. เจริญชัย มอเตอร์กรุ๊ป วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องสัมมนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
สร้างโดย : ATCC
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวขนิษฐา ศรีชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักศึกษา ร่วมงาน 'เปิดบ้านวิชาการ Open the Academic House 2019' การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานของครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
สร้างโดย : ATCC
นายกิตติพงษ์ ภาคกาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานเปิดกิจกรรมน้องส่งพี่ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 'COMIT' ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : ATCC
ดร.สมจิตร ศิริเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ประธานเปิดงาน 'PATH OF TECHNOLOGY #COMIT2020' การประชุมผู้ปกครอง และชมนิทรรศการผลงานนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : ATCC
คณะผู้บริหารเข้าร่วม การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบการเรียนการสอนการวัดประเมินผล สมรรถนะทางด้านวิชาชีพ และการรับนักเรียน นักศึกษา เข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สร้างโดย : ATCC
คณะครูและนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญโล่ห์สถานศึกษาอาชีวิศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในงาน มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ การประชุมสืบสานอุดมการณ์สถานศึกษาวิถีพุทธ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สร้างโดย : ATCC
กำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิทยาลัย จะปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 หลังจากสอบปลายภาค จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ผู้ปกครองทราบดังนี้
สร้างโดย : ATCC
การสอบโครงการนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
สร้างโดย : ATCC
พิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพ อาจารย์พรสุข แสงขาว ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดตึก (พระตำหนักพระเจ้าเสือ) ❝ นับแต่นี้ต่อไปไม่มีแล้ว ร่มโพธิ์แก้วลาลับสลาย เคยอยูุ่สุขเห็นมิ เว้นวาย มิลืมสายสัมพันธ์นิรันดร รำลึกคุณความดีที่ท่านสร้างทุกสิ่งอย่างย้ำเตือนเหมือนอนุสรณ์ ประทับจิตตรึงใจให้อาวร สุดร้าวรอนเหว่ว้าถ้วนหน้ากัน ขอกุศลผลบุญหนุนนำท่าน ชี้ทางอันประสบสุขเกษมสันต์ นำวิณญานสู่แดนฟ้านภาพรรณ สถิตย์ชั้นทิพย์วิมานนิรันทร์เทอญ❞
สร้างโดย : ATCC
ข่าวสารจากครูชน chon.phos@gmail.com tel. 0897075299
Hotels2thailand.com

ทดสอบการติดแบนเนอร์จากเวบ hotel2thailand.com ที่ อ.ชน เป็น affiliate อยู่
                                                                                                                                           
ข่าวสารภายในโรงเรียน


ข่าว เลื่อนเปิดเรียน 21/11/2554

ครูทุกคนสอนพร้อมกันห้ามสาย ครูทุกคนเตรียมการสอนพร้อมให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับนักเรียน

ข่าว  ปิดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  จันทร์ที่ 12 ธ.ค. 2554
นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู ผู้บริหาร ไม่ต้องมาทํางาน

 ข่าว ปิดแข่งขันกีฬา  17 ธ.ค. 2554- 23 ธ.ค. 2554

ข่าว   ทําบุญปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 29 ธันวาคม 2554 นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู ผู้บริหาร เตรียมข้าวสารอาหารแห้งตักบาตร
ปล. ครูไม่มีงานจัดเลี้ยง
ข่าว  คณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดราชการปีใหม่ 4 วัน คือ  31 ธค.54 - 3 มค. 2555
  ข่าว  แก้ไขข่าว ทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 29 ธ.ค.2554
ครูมีงานเลี้ยงโต๊ะจีน

ข่าว โรงเรียนตรวจรับพระราชทาน 17 มกราคม 2555 ระดับภาค 

ข่าว  แข่งขันทักษะที่ อี- เทค 30-31 มค. 2555
                       
 ข่าว   อยุธยามรดกโลก เริ่ม 10-19 กุมภาพันธ์ 2555

          มาเที่ยวอยุธยาจะมาแบบไป-กลับ หรือ จะพ้กค้างคืนก็ได้ตามสะดวกมีร.ร.บริการหลายที่ ถ้าจองออนไลจะถูกกว่า สะดวก ประหยัดเวลา

          โรงแรมแนะนํา 3 โรงแรมด้านล่างคร้บ จากเราชาว เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

                                                         Hotel in Ayutthaya

Picture Hotels Class Location
Kantary Hotel Ayutthaya Kantary Hotel Ayutthaya Ayutthaya City
Krungsri River Hotel Ayutthaya Krungsri River Hotel Ayutthaya Ayutthaya City


Woraburi Ayothaya Convention Resort
Woraburi Ayothaya Convention Resort Ayutthaya City

 

ติชม

Innocentข่าวล่าสุดหรือครับ ขอโหวดให้ครับ

ตั้งโดย : nopporn
8 ปี ที่ผ่านมา
ทำได้สุดยอดครับผม

ตั้งโดย : e20wae
8 ปี ที่ผ่านมา

จัดให้แล้วครับ....เยี่ยมมากเลยครับตั้งโดย : Thep_Uthai
8 ปี ที่ผ่านมา
เยี่ยมมากๆให้100คะแนนเต็ม

ตั้งโดย : nopporn
8 ปี ที่ผ่านมา
ลองดู

ตั้งโดย : CHA
8 ปี ที่ผ่านมา
เยี่ยม่มากเลย

ตั้งโดย : boonrot
8 ปี ที่ผ่านมา

ตั้งใจทํางานดีมาก เกรด4ทุกคน

ตั้งโดย : kruchon
8 ปี ที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชม

615894


Power by kruchon  Hotels2thailand.com


96.5 FM


โฆษณา

กระทู้ล่าสุด

อบรมเสร็จแล้วอ่ะครับ
สังคม : พาณิชย์นอก
หวัดดีพี่ๆ ทุกท่าน
สังคม : พาณิชย์นอก
อยากให้คุณครูเข้าร่วมสังคมกันมากขึ้น เพื่อแบ่งปันความรู้ แนวคิด และความคิดเห็นต่าง ๆ
สังคม : พาณิชย์นอก
ปิดเทอมนี้ คุณครูทุกท่านอยากจะอบรมพัฒนาอะไรกันบ้าง
สังคม : พาณิชย์นอก
ทำไมลบ User ออกไม่แจ้งเจ้าของเขาก่อน :อ.ไพบูลย์ รับผิดชอบกระทู้นี้เอง
สังคม : พาณิชย์นอก
อยากมีเงินเดือนมากๆๆ ต้องทำงานแบบไหนครับ ทำอย่างไร
สังคม : พาณิชย์นอก
สวัสดีปีใหม่ 2555 ครับ (ใครตอบกระทู้นี้) จะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ปราศจากโรคภัย มีความสุขสนุกดั่งปี 2555+
สังคม : พาณิชย์นอก
สวัสดีคุณครูพาณิชย์นอกทุกท่านเลยครับ
สังคม : พาณิชย์นอก
การอบรมครั้งนี้ดีมากครับ
สังคม : พาณิชย์นอก
อบรมแล้วใช้ให้จริงหรือเปล่า แล้วบุคลากรที่ไม่มีเครื่องมือล่ะ จะทำอย่างไรจึงจะพัฒนาตนเองได้
สังคม : พาณิชย์นอก

ข้อมูลส่วนบุคคล

คติที่ชื่นชอบ
ท้อเเต่ไม่ถอย
ผลงาน/สิ่งที่ประสบความสำเร็จ
เป็นครูครบ 20 ปี
สิ่งที่อยากจะช่วยเหลือ/สนับสนุน
อยากให้ทุกคนใช้คอมพิวเตอร์เป็น
หนังสือโปรด
computertoday
วิชาเรียนโปรด
จิตวิทยา
RSS เกาะติดสถานการณ์

สถานทูต ณ กรุงโซลเตือนคนไทยในเกาหลีใต้ปฏิบัติตามคำแนะนำภาครัฐป้องกันโควิด-19
   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล แจ้งผ่านเพจ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul วันนี้ (24 ก.พ.) ว่า ตามที่รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศยกระดับการเตือนภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เป็นระดับสีแดง


อิรักพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นรายแรกแล้ว
   กระทรวงสาธารณสุขอิรัก รายงานวันนี้ (24 ก.พ.) ว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นรายแรกของประเทศแล้ว โดยผู้ติดเชื้อเป็นนักศึกษาชาวอิหร่านที่เข้ามาเรียนที่เมืองนาจาฟ เมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์


รองโฆษก พปชร.ติง"พรรณิการ์"กล่าวหา"ประยุทธ์"เอี่ยวทุจริต 1 MDB เป็นข้อมูลเท็จ-ปลุกปั่นสังคม
   น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช อดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนอกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวหาว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริต 1 MDB ว่า เป็นการให

RSS คนกับรถ

อีซูซุ ร่วมกับ เมเจอร์ ฯ สร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ
   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ สืบสานแนวทาง


เบนซ์ตลิ่งชัน ทุ่ม 1,000 ล้าน เปิด
   เบนซ์ตลิ่งชัน ยกระดับบริการ ทุ่มทุนกว่าพันล้านบาท เปิดตัว ATTA Autohaus Mercedes-Benz Digital Showroom (แอทต้า ออโต้เฮ้าส์) ชูจุดเด่น บริการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์


ผ่าแผน ดูแลหลังการขาย GM ทิ้งอะไรให้ Chevrolet ลูกค้าจะอยู่อย่างไร
    เปิดเงื่อนไขการรับประกันและดูแลบริการหลังการขายของ เชฟโรเลต ที่แม้จะประกาศยุติการทำตลาดไป แต่ยังคงประกาศให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร ลูกค้ามั่นใจได้แค่ไหน จะเคลมต้องทำได้อย่างไร พร้อมเปิดทุกคำตอบ จากข่าวการประกาศยุติการทำตลาดแบร

RSS CyberBIZ/

ดีจีเอ เปิดตัวประธานบอร์ด - ผ.อ. คนใหม่
   ดีจีเอ เปิดตัว


เปิด 3 กลยุทธ์ TikTok เร่งเครื่องตลาดไทย
   ปี 2019 ที่ผ่านมาแแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง ติ๊กต็อก (TikTok) ได้สร้างหลายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงการเพลงไทย จนทำให้เพิ่มยอดผู้ใช้งาน 100% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกลุ่มผู้ใช้งาน Gen Y และ Gen Z เพื่อรักษาการเติบโตน


"ทรู" คว้า "รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2562" องค์กรแรกในรอบ 8 ปี ตอกย้ำบริการและเครือข่ายคุณภาพเพื่อชาวไทย
   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (ซ้าย) มอบรางวัลเกียรติยศระดับโลก Thailand Quality Award 2019 แก่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู โดย นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)