ATCC


...-LOGO วิทยาลัยฯ


LOGO
นั้นถูกออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจจาก SHUTTER ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับแสง(หมายถึงความรู้) ให้ไปปรากฏบนฟิล์ม เพื่อให้เกิดเป็นภาพถ่าย (นักเรียนที่ได้รับการอบรมสั่งสอน) โดยได้ลดทอนเส้นให้เหลือเพียงสามเส้นหลักประสานกันจนเกิดรูปสามเหลี่ยม (เป็นรูปเราขาคณิตที่มั่นคงที่สุด) ตรงกลางแล้วล้อมรอบด้วยวงกลม

วงกลม :
หมายถึง สถานที่ (ATCC) ที่ซึ่งให้การอบรมสั่งสอนให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจในมุมมองที่ถูกต้อง

KNOWLEDGE :
ความรู้ทางโลก ให้เรียนรู้วิชาการและการกีฬาอย่างมีคุณภาพ

SPIRITUAL :
ความรู้ทางจิต ให้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมาน สามัคคี

VIRTUES :
คุณธรรม ให้พากเพียร ฝึกฝน คุณธรรมในทุก ๆวัน (ในชีวิตประจำวัน)

BLUE :
สีน้ำเงิน หมายถึง ความไว้วางใจ กานพึ่งพิงได้ และการทุ่มเท

ORANGE :
สีส้ม เป็นสีที่กระจายรัศมี ของความอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังงานของการใฝ่เรียนรู้ในสิ่งใหม่


Copyright©ATCC2011
เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.009967 sec.